Meditace

Meditace za každého úplňku a novoluní

16. prosince 2010 v 13:17 | *L*
Meditace za každého úplňku a novoluní 11. září 2007, za novoluní (a zatmění Slunce), začaly díky aktivitě nadace Děti Slunce (The Children of the Sun), sloužící jako duhový most mezi paradigmaty vědomí, celosvětové meditace aktivizující světlenou síť energií páté dimenze (tzv. kristovského vědomí bezpodmínečné lásky, přijetí, neodsuzování, spolupráce, přejícnosti, radosti, respektu, svobody atp.). Účastnit se jich mohou jak jednotlivci, tak i skupiny - záleží na vašich možnostech. Jediným předpokladem je to, že touto činností budete vnitřně osloveni. Ukotvování energií páté dimenze do planetární mřížky Země Prvního ukotvení vibrací Lásky, harmonie, léčení, spolupráce se zúčastnily tisíce lidí z 26 zemí celého světa (pokud je organizátorům známo): z USA, Kanady, Austrálie, Anglie, Belgie, Jižní Afriky, České republiky, Izraele, Malajsie, Holandska, Španělska, Argentiny, Panamy, Mexika, Peru, Ekvádoru, Chile, Uruguaje, Kolumbie, Venezuely, Brazílie, Paraguaje, Kostariky, Dominikánské republiky… Pracujeme se živoucí aurou Země, s planetární mřížkou, s níž jsme všichni spojeni a jejíž jsme součástí (neboť naše fyzická těla jsou z prvků Matky Země) - proto se akce jmenuje Projekt planetární mřížky. Na projekt dohlíží duchovní hierarchie, nanebevzatí mistři, andělé i členové naší galaktické rodiny. Pracujeme s transfiguračním plamenem Božské lásky, fialovým transformačním plamenem, s plamenem osvícení a plamenem nanebevzetí… Hlavním záměrem je ukotvit energie páté dimenze Nové Země a využívat je k procesu osobní přeměny pro nejvyšší dobro všech: pro léčení, inspiraci, rozvoj, očistu, transformaci, překalibrování, aktivizaci kódů DNA a zharmonizování světelného těla a jeho transfiguraci v novou krystalickou matrici. Můžete také obdržet individuální poselství vašich duchovních průvodců, navázat s nimi pevné spojení a zřetelněji s nimi komunikovat. Krystalická mřížka jednoty je silně aktivována, aby do aury Země ukotvovala energie páté dimenze a božskou formu Nové Země. S přibližujícím se rokem 2012 a díky tomu, jak více lidí bude žít multidimenzionálně, bude stále aktivnější. Je to něco jako "telekomunikační" systém, který nám pomáhá zůstat ve spojení s vyšším vědomím lidí po celém světě. Tato mřížka světla, které se také říká krystalická mřížka, mřížka vzestupu a mřížka kristovského vědomí, je formou vyšších dimenzí, která kolem planety existovala vždycky a lidstvo ji tedy mohlo vždy používat. Náš vděk patří mnohým bytostem, které přispěly k opravě a reaktivizaci této mřížky, která byla naposled využívána v období zlatého věku Atlantidy, kdy podporovala existenci ve vyšších dimenzích. Díky patří také těm, kdo energie mřížky po celá tisíciletí udržovali. Společná meditace za každého novoluní a úplňku Hlavní snahou je vytvořit mocný podpůrný systém, o který se lidstvo bude moci v nadcházejícím období zvýšené intenzity a zmatků spojených s procesem restrukturalizace Země. Pokud by někdy selhala technika a nebylo by možné komunikovat, budeme moci tohoto energetického kanálu využívat k výměně informací. Tato krystalická struktury rovněž napomáhá rozvoji vnímání vyššími smysly, včetně telepatických schopností, jasnovidnosti a jasnoslyšení, k příjmu a dekódování světelných jazyků. Spadá sem také urychlení smíru a harmonie mezi národy světa, jakož i mírumilovné vztahy s jinými galaktickými bytostmi. Navíc bude také mocnou posilou stabilizace v chaosu stále se zrychlující spirály vedoucí k roku 2012. Magnetismus této planety se dramaticky mění a jeho energie splývá s polem krystalické energie. Magnetické pole obsahuje minulost. A jak se magnetické pole oslabuje, minulost pomíjí. Bylo by bez minulosti potřeba válek, zneužívání a využívání, nenávisti? Mřížka jednoty se dá využít k ukončení konfliktů v dualitě, neboť druhy těchto energií jsou založeny na asociacích předchozích zkušeností. Naší snahou je zesynchronizovat záměr našich srdcí a myslí v jednu obří síť a matrici síly Světla. Pokud pochopíme, že jsme všichni na stejné misi, jenom každý s poněkud jinými nasměrováními a rolemi, můžeme intenzivněji pracovat na vědomé transformaci svého individuálního úsilí v jednu kolektivní sílu. Vědomým a pravidelným spojováním s mřížkou jednoty posilujeme svoji schopnost získávat i vyzařovat energie vyšších dimenzí - jako jeden synergický paprsek Lásky a transformační energie. Světelný matrix a silové pole jednoty Tato mřížka je projevem našeho evolučního procesu a růstem univerzálního vědomí. Všichni jsme spolutvůrci této krystalické matrice energie diamantového světla. Je to sám s sobě fungující a udržující se systém komunikace a přenosu energie. Mřížka je v tuto dobu velmi aktivní. Posvátná místa a hlavní energetické body na planetě překypují silou a vynořující se světelná města již existují ve svých éterických formách. O tato místa a Novou Zemi se můžeme spolehlivě opřít a vdechnout tuto energii do svého běžného každodenního života, propojit se s ostatními a nadále toto spojení posilovat a šířit mezi další zájemce. Společně s pomocí Zdroje, neboli samotného plamene stvoření, vytváříme okolo naší planety silové pole Lásky, které pomůže celému lidstvu i Matce Zemi v jejich evoluci. Energie budou nejaktivnější po dobu 24 hodin, takže se s nimi můžete kdykoli v této době spojovat ve svém srdci a soustředit se na uzdravení, stabilizaci Země, světový mír a harmonii, na léčení každého ve fyzickém těle v každé zemi. My, jako mosty a zářiče této krystalické energie, můžeme směrovat obrovské množství této transformační energie z mřížky k určitým jednotlivcům, skupinám, světovým událostem, vládám, médiím, záležitostem ohledně životního prostředí atd. Tato mřížka je zásobárnou veškerých vědomostí na planetě a obsahuje v sobě formu energetiky Nové Země. Zesouladěním našich myšlenek a záměrů pramenících ze srdce vytváříme jednotnou harmonickou frekvenci, která propojuje naše kolektivní Vyšší světlo v jedno mocné silové pole. Představte si tu sílu! Díky této mřížce máme snazší přístup k veškerému poznání, k neomezené energii, k otevření se svému nejvyššímu božsko-lidskému potenciálu. Stáváme se energetickými alchymisty a mistry manifestace… jako JEDEN SJEDNOCENÝ SVĚTELNÝ PAPRSEK. Každodenní spojování s touto mřížkou a využívání ji jako mostu k realitě Nové Země mocně ovlivní náš individuální proces, planetu Zemi i masové probuzení celého lidstva. Mnoho z nás se cítí povoláno sestavit vlastní světelnou síť tím, že bude inspirovat ostatní, aby se k němu v tomto úsilí přidalo. Tuto krystalickou energii lze nejenom přijímat, ale i dále vysílat, podle svého vnitřního vedení. To již mnozí z nás dělají, aniž by si toho byli plně vědomi. Energie Nové Země působí stále a na všechny, ovšem s vědomým záměrem je ještě více umocněna, a společným, sjednoceným energetickým polem slouží jako čisté kanály pro Ducha Svatého. V současném období velké očisty je důležité zůstat ve spojení s touto mřížkou a energetickým systémem Nové Země, aby se znesnadnil přístup duálních energií mezi vás a vaši síť. Když jste spojeni s čistotou mřížky, všechna její energie má vibrace vyšších dimenzí bezpodmínečné lásky a jednoty. Účast - sami, nebo ve skupině Abyste se mohli zúčastnit i vy, stačí se pro to prostě vědomě rozhodnout, ať jste na světě kdekoli. Energie budou proudit a stabilizovat se v průběhu 24 hodin, takže mohou léčit a ovlivňovat všechny, kdo to dovolí. Soustřeďte se společně s námi na to, jak je dobré být živí. Rozmýšlejte o tom jak a kdy se ve vás vynořuje "velký obraz", jak se všechno posunuje směrem k lepšímu a lepšímu - a usmívejte se. Okamžitě tuto energii pocítíte; je to něco jako když jste zamilovaní. Mřížka světelné jednoty: - posiluje a ukotvuje duchovní matrici energie Nové Země v auře naší planety - slouží jako most podporující planetární posun - ohromný planetární a vesmírný telekomunikační systém - systém meridiánů planety a "vesmírný internet" - zásobárna veškerého poznání na planetě - spojení s vyšším vědomím lidstva po celém světě - upevnění schopností našeho transfiguračního procesu - umožnění komunikace osvícených lidí celého světa Vědomým spojením s mřížkou Jednoty se všichni stáváme silnějšími přijímači a vysílači vyšších světelných frekvencí, jako jeden synergický paprsek energie vzestupu. Jak se ponoříte do krystalické matrice démantového světla, otevřete se vyššímu lidskému potenciálu a říši nekonečných možností. Jak se s mřížkou spojit? S touto sítí, nástrojem míru, spolupráce a Lásky, se spojujeme záměrem a koncentrací na ni. Čím je naše tělo prosvětlenější, tím je napojení snazší a čistší. - soustřeďte se do svého srdce a vědomě se s ní spojte - požádejte svoje Vyšší Já, aby vás vedlo - meditací, vizualizací, každým nádechem Příklady, jak mřížky využívat: - posílání Lásky a léčení druhým - pomoc při osobní a planetární transformaci - upevnění, vyrovnání a transformaci energií - vyzařování světla do oddělených oblastí - aktivizace skrytých kódů - přístup k univerzálnímu světelnému jazyku - rozvoj a transformace telepatické komunikace - spojení světa do jednotného vědomí - posílení schopnosti manifestace - rozvinutí schopností vyššího vědomí - usnadnění komunikace s vyššími světelnými inteligencemi - jako vstupní a výstupní brána interdimenzionálního cestování - obdržení poselství o své posvátné misi - ztělesnění absolutního poznání Prostředky k propojení: - ponořte se do Lásky, odeberte se do meditačního prostoru, spojte se s krystalickou mřížkou - vyvolejte Božské energie - prohlaste, že se hodláte stát vysílačem - prohlaste, že hodláte pracovat pro svoji síť nebo skupinu - spojte se s myšlenkou, že pracujete pro dobro každé osoby, místa či události - udržujte se v soustředěnosti na svoje úmysly a nechte se vést vyššími bytostmi - sledujte svoji intuici a vzkazy vyššího vedení - věřte, že se vám dostane osobních technik a vedení k posílení této schopnosti vědomého vysílání energie Zakladatelkou nadace Děti Slunce je Tiara Kumara, která je v kontaktu s nanebevzatými mistry a má přístup do éterické Shamaly a do ašrámu mistra 1. paprsku Boží vůle. Rovněž úzce spolupracuje s fialovým plamenem a mistrem alchymie Božské manifestace St.Germainem. Hlásí se rovněž k energiím Matky Terezy a princezny Diany. Cílem této aktivity je urychlení vývoje kolektivního vědomí, sjednocení a stabilizace. Pokud vaše srdce s těmito informacemi rezonuje, pak se přidejte k celosvětovým meditacím za úplňku a novoluní. © Ivana Muková Článek je možné dále šířit, ale bez úprav a s uvedením jména překladatelky a zdroje http://sunchildren.ning.com, resp. http://novazeme.ning.com/group/detislunce.

Dynamická meditace

30. dubna 2009 v 15:53 | *L*

Dynamická meditace: katarze a oslava


Meditace je energetický fenomén. Ohledně všech druhů energii je třeba pochopit jednu základní věc, to je základní zákon: energie se pohybuje mezi dvěma polaritami. To je jediný způsob jak se může pohybovat, není žádný jiný. Pohybuje se mezi dvěma polaritami.
Aby se jakákoliv energie stala dynamickou, je zapotřebí protipól. Je to jako elektřina, která se pohybuje mezi záporným a kladným pólem. Když je tam pouze záporný pól, elektřina nevznikne, nebo když je tam pouze kladný pól, elektřina také nevznikne. Potřebujeme oba póly. Když se oba póly setkají, vytváří elektřinu, pak se objevuje jiskra.
Takové jsou všechny fenomény. Život jde mezi ženou a mužem, mezi polarity. Žena je negativní životní energie, muž je pozitivní pól. Jsou elektrické - hodně se přitahuji. Když je muž sám, život mizí; když je žena sama, nemůže být žádný život, pouze smrt. Mezi mužem a ženou existuje rovnováha. Mezi mužem a ženou - těmito dvěma póly, těmito dvěma břehy - téče řeka života.
Kdekoliv se podíváte najděte stejnou energii, pohybující se mezi polarity, vyvažující sama sebe. Tato polarita je pro život velice významná pro meditaci, protože mysl je logická, a život - dialektický. Když říkám, že mysl je logická, znamená to, že se mysl pohybuje po jedné čáře. Když říkám, že život je dialektický, znamená to, že se život pohybuje opačně, ne po jedné čáře. Kličkuje od negativního k pozitivnímu - od pozitivnímu k negativního, od negativního k pozitivnímu. Kličkuje; využívá protiklady. Mysl se pohybuje po čáře, jednoduché přímé čáře. Nikdy se nepohybuje k protikladu, odmítá protiklady. Věří v jedno, ale život věří ve dva.
Proto, cokoliv mysl vytváří, vždy vybere jedno. Když mysl vybere ticho, když už je otrávená se vším tím hlukem, který se vytváří v životě, a rozhodne se být ticho, pak jde do Himálaji. Chce být ticho, nechce mít nic společného s žádným druhem hluku. Dokonce i zpěv ptáků to bude rušit, vánek větru ve stromech bude rušením. Mysl chce ticho, vybrala si přímku. Protiklad je teď úplně odmítnout.
Ale tento člověk, žijící v Himalájích - hledající ticho, stranící se ostatních - se stává mrtvý, určitě se stává tupý. Čím víc vybírá ticho, tím tupější se stává - protože život potřebuje protiklad, výzvu protikladu. Pak je odlišný druh ticha, který existuje mezi dvěma protiklady. První je mrtvé ticho, ticho hřbitova. Mrtvý člověk je tichý, ale nechtěli byste být mrtvý. Mrtvý člověk je absolutně tichý. Nikdo ho nemůže vyrušit, soustředění je dokonalé. Avšak nechcete být jako mrtvý. Ticho, soustředění, nebo jakkoliv se to jmenuje ... vy nechcete být jako mrtvý - protože když jste tiší a mrtví, ticho je bezvýznamné.
Ticho se musí stát, když jste absolutně živí, vitální, bublající životem a energii. Pak ticho má význam. Ale pak ticho bude mít jinou, úplně jinou kvalitu. Nebude tupé. Bude živé. Bude přesnou rovnováhou mezi dvěma póly.
Člověk, který hledá živou rovnováhu, živé ticho, by se měl pohybovat k obojím - k trhu a k Himalájím. Měl by jít na trh, aby si užil hluku, a měl by jít do Himalájí, aby si užil ticho. A pak vytvoří rovnováhu mezi těmito dvěma opačnými protiklady a zůstane v této rovnováze. Tuto rovnováhu nemůžete dosáhnout přímočarým úsilím.
To je to čemu Zen říká neusilovné úsilí. Využívá odporující si pojmy - neusilovné úsilí, nebo brána bez brány, nebo cesta bez cesty.
Zen vždy používá odporující si pojmy, jenom aby vám dal okamžitou nápovědu, že proces je dialektický, není přímočarý. Protiklad se neodmítá, ale se vstřebává. Protiklad se nenechává stranou, musí se použit. Když ho odložíte, bude pro vás vždy zátěží. Pověsí se na vás. Když ho nevyužijete, přijdete o mnoho. Energie muže být změněná a využitá. A pak, když ji využijete, budete vitálnější a živější. Protiklad se musí vstřebat, pak se proces stává dialektický.
Neusilovnost znamená nedělání, neaktivita - akarma.
Úsilí znamená dělat mnoho, aktivita - karma. Oboje tam musí být.
Dělejte mnoho, ale nebuďte dělatel - pak dosáhněte obojího. Pohybujte se ve světě, ale nebuďte jeho části. Žijte ve světě, ale nedovolte světu žít ve vás.
Pak protiklady byly vstřebaný ...
A to je to co dělám. Dynamická meditace je protiklad. Dynamická znamená úsilí, hodně úsilí, absolutní úsilí. A meditace znamená ticho, žádné úsilí, žádná aktivita. Můžete tomu říkat dialektická meditace.

Návod pro dynamickou meditaci.


První fáze: 10 minut


Rychle se nadechujte a vydechujte nosem, intenzivně a chaotický. Dech by se měl pohybovat hluboko do plic. Dýchejte co nejrychleji, a ujišťujte se při tom, že dech zůstává hluboký. Dělejte to tak totálně, jak jen můžete; nestahujte tělo, ověřte si, že máte uvolněné ramena a krk. Pokračujte, dokud se doslova nestanete dýcháním, dovolte, aby dech byl chaotický (to znamená nedýchat rovnoměrně a předpověditelně). Když vaše energie přijde do pohybu, začne procházet vaším tělem. Dovolte ty pohyby těla, požijte je, aby vám pomohly vytvořit ještě víc energie. Přirozený pohyb rukama a tělem pomůže vyrůst vaší energii. Pociťujte, jak se energie vytváří; během první fáze ji nevypouštějte a nikdy nezpomalujte.

Druhá fáze: 10 minut


Následujte tělo. Dejte vašemu tělu svobodu cokoliv vyjádřit ... VYBOUCHNĚTE! ... Nechejte tělo převzít moc. Nechejte aby vyšlo všechno, co potřebujete vyhodit. Úplně se zblázněte ... Zpívejte, křičte, smějte se, pištěte, plačte, skákejte, třeste se, tančete, kopejte a házejte sebou. Nic nedržte, pořád se pohybujte. Na začátku často pomáhá si to trochu zahrát. Nikdy nedovolte vaši mysli zasáhnout do toho co se děje. Zůstaňte pořád totálně s vaším tělem.

Třetí fáze: 10 minut


Nechejte ramena a krk uvolněné, zvedněte co nejvýš obě ruce, neblokujte při tom lokte. Se zvednutými rukama skákejte nahoru a dolu a vykřikujte při tom mantru HÚ! ... HÚ! ... HÚ! ... z co největší hloubky, z dna vašeho břicha. Po každé když dopadněte na celé chodidla na zem (přesvědčete se, že se paty dotýkají země), nechejte zvuk udeřit do vašeho sexuálního centra. Dejte do toho všechno, úplně se vyčerpejte.

Čtvrtá fáze: 15 minut


STOP! Zmrzněte, tam kde jste, v té poloze, v jaké jste se zastihli. Žádným způsobem neupravujte tělo. Kašel, pohyb, cokoliv rozptýlí tok energie a úsilí bude ztraceno. Buďte svědkem všeho co se s vámi děje.

Pátá fáze: 15 minut


Oslavujte! ... s hudbou a tancem vyjádřete to. Tuto živost si vezmete pro celý den.

Sebezrození


Můj systém dynamické meditace začíná dechem, protože dech má hluboké kořeny v našem bytí. Možno, jste si nevšimli, ale pokud můžete změnit svůj dech, můžete změnit mnoho věci. Když budete pozorní ke svému dechu, uvidíte, že když jste rozzlobení, máte určitý rytmus dýchání. Když jste zamilování, pak přichází úplně jiný rytmus. Jinak dýcháte, když jste uvolnění, jinak - když jste v napěti. Když máte zlost, nemůžete dýchat tím způsobem, jako když jste uvolnění. To je nemožné.
Když jste sexuálně vzrušení, mění se váš dech. Jestli nedovolíte aby se dech změnil, vaše vzrušení automaticky opadne. Znamená to, že dech je hluboce spojen s mentálním stavem. Když změníte dech, změníte stav mysli. Anebo naopak, když změníte stav mysli, změní se dech.
Proto začínám s dechem a doporučuji v první fázi techniky deset minut chaotického dýchání. Chaotickým dýcháním míním hluboké, rychlé, intenzivní dýchání bez jakéhokoliv rytmu - jenom nabrat vzduch a vyhodit ho, nádech a výdech, s co největší intenzitou a hloubkou. Nadechnout a vydechnout.
Toto chaotické dýchání je k tomu, aby se vytvořil chaos v potlačeném systému. Cokoliv jste, máte určitý druh dýchání. Dítě dýchá určitým způsobem. Když máte sexuální strach, nadechujete se určitým způsobem. Nemůžete dýchat hluboce, protože každý hluboký nádech uhodí do centra sexu. Když máte strach, nemůžete se hluboce nadechnout. Strach vytváří povrchní dech.
Toto chaotické dýchání je k tomu, aby rozbilo všechny vaše staré vzorce. To, co jste ze sebe udělali chaotické dýchání musí rozbit. Chaotické dýchání vytváří ve vás chaos, protože dokud se nevytvoří chaos, nemůžete uvolnit svoje potlačené emoce. A tyto emoce jsou teď přesunuté do těla.
Vy nejste tělo a mysl; jste tělo/mysl, psycho/somatický. Jste oba dohromady. Proto cokoliv co se dělá s vašim tělem, zasahuje i mysl, a cokoliv co se dělá s vaší mysli, zasahuje i tělo. Tělo a mysl jsou dva konce jednoho celku.
Deset minut chaotického dýchání jsou nádherné! Musí to být chaotické. To není druh pranayamy, joginského dechu. To je prostě vytvoření chaosu skrze dech. A pro mnoho důvodů to vytváří chaos. Hluboké rychlé dýchání vám dává více kyslíku. A čím více kyslíku je v těle tím živější se stáváte, více se podobáte zvířeti. Zvířata jsou živé, ale člověk je polomrtvý, položivý. Musíte se znovu dostat ke zvířeti, až pak se muže ve vás vyvinout něco vyššího.
Když jste položivý, nedá se s vámi nic dělat. Proto toto chaotické dýchání vás udělá jako zvíře: živé, vibrující, vitální - více kyslíku ve vaší krvi, více energie ve vašich buňkách. Buňky těla se stanou živější. Toto okysličení pomáhá vytvořit tělesnou elektřinu nebo můžete tomu říkat bio-energii. Když v těle je tato elektřina, můžete se pohybovat hlouběji, jit za sebe. Elektřina bude ve vás pracovat.
Tělo má vlastní elektrické zdroje. Když do nich uhodíte intenzivnějším dýcháním a větším množstvím kyslíku, začnou téct. A když se stanete skutečně živějším, pak už nejste tělo. Čím živějším se stáváte, tím více energie vtéká do vašeho systému, a tím méně se budete cítit fyzicky. Budete se více cítit jako energie a méně jako hmota.
Kdykoliv se stane, že jste živější, v těch okamžicích nejste orientování na tělo. Jeden z důvodů, proč sex má takovou přitažlivost, je ten, že když jste skutečně v tom, totálně v pohybu, totálně živí, pak už nejste tělo - pouze energie. Pocítit tuto energii a být s ní živý je velice nutné když se pohybujete za.
Druhým krokem mé techniky dynamické meditace je katarze. Říkám abyste byli vědomě blázniví. Cokoliv přijde do vaší mysli - cokoliv - dovolte tomu vyjádřit se, spolupracujte. Žádný odpor, pouze tok emocí.
Když chcete křičet, křičte. Spolupracujte s tím. Hluboký křik, totální křik, do kterého je zapojeno celé vaše býti, je velice terapeutický, hluboce terapeutický. Mnoho věci, mnoho emocí se uvolní pouhým křikem. Když je křik totální, bude v tom celé vaše býti.
Tak dalších deset minut (tento druhý krok trvá také deset minut) dovolte si vyjádření skrze plač, tanec, vřískot, brekot, skákaní, smích.
Ze začátku můžete přidat trochu úsilí, dokonce i zahrát. Staly jsme se tak falešní, že nemůžeme už dělat nic skutečného a autentického. Všechno je jenom pro fasádu - maska. Proto, když začínáte dělat tuto techniku - na začátku - můžete tomu trochu pomoci. Může to vyžádat úsilí, může to být pouze hrané. Ale nelamte si s tím hlavu. Jděte do toho. Brzy se dotkněte těch zdrojů, kde jste potlačili spoustu věci. Když se jednou ty zdroje uvolní, pocítíte úlevu. Přijde k vám nový život, stane se nové narození.
Tato úleva je základem, a bez něj pro člověka takového, jaký je, není možná žádná meditace. Zase nemluvím o výjimkách. Ty nejsou podstatné.
S tímto druhým krokem - když jsou věci vyhozené - stáváte se volní. To se míní prázdnotou, vyprázdnit veškeré potlačení. V této prázdnotě se dá něco dělat. Může se přihodit transformace, může se přihodit meditace. Pak, v třetím kroků používám zvuk hoo. V minulosti se používalo mnoho zvuků. Každý zvuk má specifický účel. Například, hinduisté používali zvuk aum. Možná ho znáte. Ale já nebudu doporučovat aum. Aum bouchá do srdečního centra, ale člověk už není vycentrován do srdce. Aum bouchá na dveře, kde nikdo není doma.
Sufi používali hoo, a řekněte-li hoo nahlas, půjde hluboko do vašeho sexuálního centra. Proto tento zvuk se požívá jako vnitřní bušení. Když jste se stali prázdní a volní, tento zvuk se může ve vás pohybovat. Pohyb zvuku je možný pouze, když jste prázdní. Jste-li naplnění potlačením - nic se nestane. Někdy to je dokonce nebezpečné používat mantru nebo zvuk, když jste naplnění potlačením. Každá vrstva potlačení změní cestu zvuku a konečným výsledkem může být něco, o čem se vám nikdy nezdalo, nikdy jste to nečekali a nikdy nechtěli. Potřebujete volnou mysl, pak teprve můžete používat mantru.
Proto nikdy nedoporučuji mantru pro nikoho, tak jak je. Nejdřív se musíte očistit. Tato mantra hoo by se nikdy neměla dělat bez prvních dvou kroků. Nikdy by se neměla dělat bez nich. Toto hoo se používá pouze v třetím kroku (deset minut) - používá se co nejhlasitěji, aby přineslo do toho celou vaši energii. Tímto zvukem bušíte do vaši energii. A když jste prázdní - když jste se vyprázdnili ve druhém kroku katarze - toto hoo půjde hluboko a udeří do sexuálního centra.
Sexuální centrum můžete zasáhnout dvěma způsoby. První je přirozený. Kdykoliv vás přitahuje příslušník opačného pohlaví, sexuální centrum je zasaženo zvenčí. Tento zásah je také jemnou vibraci. Muže přitahuje žena anebo ženu přitahuje muž. Proč? Co takového je v muži nebo co takového je v ženě? Zasahuje je kladná nebo záporná elektřina, jemná vibrace. Je to zvuk, skutečně. Například, asi víte, že ptáci používají zvuk pro sexuální přitažlivost. Veškerý jejích zpěv je sexuální. Opakovaně jeden do druhého naráží zvláštními zvuky. Tyto zvuky zasahují sexuální centra ptáků opačného pohlaví. Jemné vibrace elektřiny vás zasahují zvenčí. Když vaše sexuální centrum je zasaženo zvenčí, vaše energie začíná téct ven - směrem k druhému. Pak nastává reprodukce, zrození. Někdo další se z vás narodí.
Hoo zasahuje stejné centrum, ale zevnitř. A když sexuální centrum je zasaženo zevnitř, energie začíná proudit uvnitř. Tento vnitřní proud energie vás úplně změní. Transformujete se - rodíte sami sebe
Transformace probíhá pouze když vaše energie teče opačným směrem. Právě teď teče ven, ale pak začíná téct dovnitř. Teď teče dolu, a pak - nahoru. Tento stoupající proud energie je známý jako kundalini. Pocítíte ho téct ve svoji pateří, a čím výš se pohybuje, tím výš se pohybujete i vy s ním. Když tato energie dosáhne brahmarandhra - posledního centra ve vás: sedmého centra, umístěného na vrcholku hlavy - dostali jste se k nejvyššímu lidskému vrcholu.
V třetím kroku používám hoo jako dopravní prostředek, který nese energii nahoru. Tyto první tři kroky jsou katarzní. Nejsou meditaci ale pouze přípravou na ní. Jsou přípravou ke skoku, nejsou skokem samotným.
Čtvrtý krok je skokem. Ve čtvrtém kroku řeknu stop! Když řeknu "Stop!" úplně se zastavte. Vůbec nic nedělejte, protože cokoliv uděláte může vás vyrušit a pak ztratíte pointu. Cokoliv - pouze zakašlání nebo kýchnutí - a můžete se minout s celou věci, protože se pohnula vaše pozornost.
Nic nedělejte. Neumřete. I když přichází kýchnutí, a vy deset minut nekýchněte, neumřete. Když cítíte, že vás to nutí zakašlat, když cítíte dráždění v krku a nic neděláte, neumřete. Jenom dovolte vašemu tělu zůstat mrtvé, aby se energie mohla pohybovat v jednom stoupajícím proudu.
Když se energie pohybuje nahoru, stáváte se tišší a tišší. Ticho je vedlejší produkt stoupající energie a napětí je vedlejší produkt energie sestupující dolu. Teď celé tvoje tělo se stává tak tiché, jako kdyby zmizelo. Nebudete schopní ho cítit. Stali jste se beztělesní. A když jste tiší, celá existence je tichá, protože existence je pouze zrcadlo. Odráží vás. V tisících a tisících zrcadel vás odráží. Když jste tiší, celá existence se stává tichou.
V tomto tichu vám řeknu, abyste byli pouhým svědkem - stalá pozornost: nic neděláte, ale pouze zůstáváte svědkem, pouze zůstáváte ze sebou samým, neděláte nic - žádný pohyb, žádná touha, žádné stávání se - ale pouhé setrvání tam a tehdy, tiché svědectví toho, co se děje.
Toto setrvání v centru, v sobě samém je umožněno díky prvním třem krokům. Dokud se neudělají tito tři, nemůžete zůstat se sebou samým. Můžete o tom mluvit, přemýšlet, snít o tom, ale nestane se to, protože nejste připravení.
První tři kroky připraví vás zůstat s okamžikem. Udělají vás bdělým. To je meditace. V této meditaci se stává něco za slovy. Jednou se to stane a pak už nikdy nebudete stejný, to je nemožné. To je růst; není pouhá zkušenost. To je růst.

Pamatujte, zůstaňte svědkem


To je meditace, ve které musíte být stalé pozorní, vědomí, bdělí, cokoli děláte. První krok, dýchání; druhý krok, katarze; třetí krok, mantra, mahamantra 'hoo'. Zůstaňte svědkem . Neztrácejte se.
Je lehce se ztratit. Můžete zapomenout během dýchání.Můžete tak silně dýchat, že zapomenete být svědkem. Ale pak ztratíte pointu. Dýchejte co nejrychleji, co nejhlouběji, přeneste do toho všechnu energii, ale pořad zůstaňte svědkem.
Pozorujte co se děje, jako kdyby jste byl divák, jako kdyby se všechno v těle dělo s někým jiným a vědomí bylo vycentrováno a pozorující.
Toto vědomí se má přenést do všech třech kroků. A když se vše zastaví a ve čtvrté fázi se stanete úplně neaktivní, zmražení, tato bdělost dosáhne svého vrcholu.


Nadabrahma

30. dubna 2009 v 15:52 | *L*

Meditace Nadabrahma


Nadabrahma je stará tibetská technika, která se původně dělala brzy ráno. Můžete ji dělat kdykoliv během dne, o samotě nebo s jinými lidmi, ale na prázdný žaludek a po ní musíte aspoň 15 minut zůstat neaktivní. Meditace trvá hodinu a má tři fáze.

První fáze: 30 minut


Posaďte se do uvolněné polohy se zavřenýma očima a ústy. Začněte tzv. "humming", dost hlasitě, aby ho slyšeli ostatní, a vytvářejte vibrace, procházející tělem. Můžete vizualizovat dutou trubku nebo prázdnou nádobu naplněnou pouze vibracemi hummingu. Když humming pokračuje sám a vy jenom posloucháte Ľpak je to ten správný způsob, pointa. Tady nemusíte dýchat zvláštním způsobem a pokud to tak cítíte, můžete měnit polohu nebo pomalu pohybovat tělem.

Druhá fáze: 15 minut


Druhá fáze je rozdělena na 2 části, 7 1/2 minut každá. V první půlce pohybujete rukama dlaněmi nahoru v kruzích směrem ven. Začínáte od pupku, obě ruce se pohybují dopředu a pak se rozdělí, aby vytvořily zrcadlově dva velké kruhy. Pohyb by měl být tak pomalý, aby to občas vypadalo, že není žádný. Pociťujte, že dáváte energii ven vesmíru.
Po 7 1/2 minutách otočte ruce dlaněmi dolů a začněte jimi pohybovat v opačném směru. Teď ruce přicházejí k pupku spolu a pak se rozdělují na obou stranách těla. Pociťujte, že si berete energii. Jak v první fázi, nebraňte jemnému a pomalému pohybu zbytku těla.

Třetí fáze: 15 minut


Seďte nebo ležte tiše a klidně.

Nadabrahma pro páry


Osho dal také pěknou variantu této techniky pro páry.
Partneři sedí tváří v tvář, přikrytí prostěradlem a drží se za překřížené ruce. Nejlépe je nemít žádné oblečení. Místnost je osvětlená pouze čtyřmi malýma svíčkami a jsou zapálené zvláštní vonné tyčinky, které se používají pouze pro tuto meditaci. Zavřete oči a 30 minut spolu vydávejte zvuk "Hmm". Po krátké době pocítíte, jak se energie potkají, splynou a sjednotí se.

Meditace Nadabrahma


Nadabrahma je stará tibetská technika, která se původně dělala brzy ráno. Můžete ji dělat kdykoliv během dne, o samotě nebo s jinými lidmi, ale na prázdný žaludek a po ní musíte aspoň 15 minut zůstat neaktivní. Meditace trvá hodinu a má tři fáze.

První fáze: 30 minut


Posaďte se do uvolněné polohy se zavřenýma očima a ústy. Začněte tzv. "humming", dost hlasitě, aby ho slyšeli ostatní, a vytvářejte vibrace, procházející tělem. Můžete vizualizovat dutou trubku nebo prázdnou nádobu naplněnou pouze vibracemi hummingu. Když humming pokračuje sám a vy jenom posloucháte Ľpak je to ten správný způsob, pointa. Tady nemusíte dýchat zvláštním způsobem a pokud to tak cítíte, můžete měnit polohu nebo pomalu pohybovat tělem.

Druhá fáze: 15 minut


Druhá fáze je rozdělena na 2 části, 7 1/2 minut každá. V první půlce pohybujete rukama dlaněmi nahoru v kruzích směrem ven. Začínáte od pupku, obě ruce se pohybují dopředu a pak se rozdělí, aby vytvořily zrcadlově dva velké kruhy. Pohyb by měl být tak pomalý, aby to občas vypadalo, že není žádný. Pociťujte, že dáváte energii ven vesmíru.
Po 7 1/2 minutách otočte ruce dlaněmi dolů a začněte jimi pohybovat v opačném směru. Teď ruce přicházejí k pupku spolu a pak se rozdělují na obou stranách těla. Pociťujte, že si berete energii. Jak v první fázi, nebraňte jemnému a pomalému pohybu zbytku těla.

Třetí fáze: 15 minut


Seďte nebo ležte tiše a klidně.

Nadabrahma pro páry


Osho dal také pěknou variantu této techniky pro páry.
Partneři sedí tváří v tvář, přikrytí prostěradlem a drží se za překřížené ruce. Nejlépe je nemít žádné oblečení. Místnost je osvětlená pouze čtyřmi malýma svíčkami a jsou zapálené zvláštní vonné tyčinky, které se používají pouze pro tuto meditaci. Zavřete oči a 30 minut spolu vydávejte zvuk "Hmm". Po krátké době pocítíte, jak se energie potkají, splynou a sjednotí se.

Kundalini

30. dubna 2009 v 15:52 | *L*

Kundalini


Oblíbená "sestra" Dynamické meditace. Skládá se ze 4 fází, 15 minut každá.

1. fáze: 15 min


Buďte uvolnění a nechejte se celé svoje tělo třást. Pociťujte přitom energii stoupající od chodidel nahoru. Nechejte ji proudit všude a začněte se třást. Oči mohou být otevřené nebo zavřené.

2. fáze: 15 min


Tančete .... jakkoli to cítíte a nechejte celé tělo, aby se pohybovalo tak jak chce.

3. fáze: 15 min


Zavřete oči a zůstaňte v klidu. Můžete sedět nebo stát. Buďte svědkem všeho, co se děje uvnitř a venku.

4. fáze: 15 min


Lehněte si se zavřenýma očima a zůstaňte v klidu.

Když děláte meditaci Kundalini, dovolte třesení, nedělejte ho. Stůjte tiše, pociťujte, jak přichází a když se vaše tělo začne trochu klepat, pomozte tomu, ale nedělejte to. Užijte si ho, pociťujte požehnání k tomu, dovolte ho, přijměte ho, přivítejte ho, ale nepřivolávejte.
Když klepání zesilujete, stává se to cvičením, fyzickým cvičením těla. Pak se třesení objeví, ale zůstane pouze na povrchu. Nepronikne do vás. Zůstanete tvrdí uvnitř jako kámen nebo skála; zůstanete manipulátorem, dělatelem a tělo bude pouze následovat. Tělo není otázka - vy jste otázka.
Když říkám třeste se, znamená to, že by se vaše tvrdost, kamenné bytí mělo otřást v samém základě tak, že se stane tekuté, splývavé, proudící. A když se kamenné bytí stane tekuté, vaše tělo následuje. Pak není ten, kdo se třese, ale pouze třes. Nikdo to nedělá, jednoduše se to stává. Pak zmizí "dělatel".

Chakra Sounds

30. dubna 2009 v 15:51 | *L*

Chakra Sounds


Tato meditace používá zvuky hlasu meditujícího, které spolu s hudbou pomáhají přenést vědomí do čaker. Tímto; se čakry otevírají a harmonizují. Meditace vás může přenést do hlubokého klidného vnitřního ticha. To se děje prostřednictvím vašich vlastních zvuků nebo tím, že budete poslouchat a vnitřně cítit zvuky z meditačního CD. Meditaci můžete dělat v jakoukoliv dobu.

První fáze: 45 minut zvuků čaker


Můžete stát, pohodlně sedět nebo ležet, jak se vám líbí. Záda udržujte rovná a celé tělo uvolněné. Dýchejte víc do břicha než do hrudi. Zvuky by se měli vytvářet s otevřenými ústy a uvolněnou čelisti. Nechejte ústa pořád otevřená.
Zavřete oči a poslouchejte hudbu; chcete-li začnete vytvářet zvuk v první čakře. Může to být jednoduchý tón, nebo ho můžete měnit. Nechejte se vést hudbou; avšak můžete být tvořiví s vašimi vlastními zvuky. Při poslechu zvuku hudby nebo vašich vlastních zvuku pociťujte pulsaci v samém středu vaši čakry, i když ze začátku to bude vypadat jako pouhá představa. Osho navrhoval použit představu pro naladění na něco co už tam je. Proto pokračujte v meditaci, když mate pocit, že si můžete čakry představit. Vaše vědomá představa vás může přivést ke zkušenosti vnitřní vibrace každé čakry. Po zvucích v první čakře uslyšíte změnu na vyšší tóny - to je znamení přechodu ke druhé čakře. Chcete-li můžete pokračovat ve vytváření zvuků. Tento proces se opakuje až k sedmé čakře.
Jak se pohybujete od jedné čakry ke druhé nechejte aby se vaše zvuky stali vyšší a vyšší. Po poslechu a zpívání do sedmé čakry, tóny pak poklesnou jeden za druhým přes všechny čakry. Jak slyšíte tóny sestupovat procházejte se zvukem každou čakrou. Pociťujte jak se vaše tělo uvnitř stává bambusovou flétnou, dovolte zvukům rezonovat od vrcholku hlavy až k samému spodku trupu.
Na konci, před začátkem další sekvence, uslyšíte pauzu. Tento pohyb zvuků nahoru a dolu se opakuje tři krát a trvá celkem 45 minut.
Po tom, jak se seznámíte s meditaci můžete ji přidat další rozměr pomocí vizualizací. Jak se zaměřujete na každou čakru, buďte otevření tomu že se ve vaši představě objeví vizuální obrazy. Není potřeba vytvářet představy, pouze buďte vnímaví ke všemu, co může přijít. Můžou to být barvy, vzory nebo přírodní krajiny. To co přichází do vašeho vědomí může být vizuální anebo také pro vás mohou být přirozenější myšlenky nežli vizuální obrazy. Například můžete ve své představě pomyslet "zlato" nebo můžete vidět barvu.

Druhá fáze: 15 minut ticha


Po poslední posloupnosti zvuků zůstaňte sedět nebo ležet tiše se zavřenými očima. Zůstaňte v tichu a na nic se nesoustřeďujte. Dovolte si být vědomým a pozorovat vše co se děje. Buďte jako svědek, uvolnění a nehodnoťte to.

Dýchání do čaker

30. dubna 2009 v 15:50 | *L*

Dýchaní do čaker (Chakra Breathing)


Meditace Dýchaní do čaker vám může pomocí uvědomit si a vyzkoušet každou ze sedmi čaker. Tato meditace je aktivní, používá hluboké rychlé dýchání, pohyb těla a hudbu pro otevření a vnesení vědomí a vitality do čaker.
Meditace by se měla dělat na prázdný žaludek, brzy ráno nebo pozdě odpoledne.

První fáze: 45 minut dýchaní do čaker.


Postavte se s nohami na šířce ramen. Nechejte svoje tělo uvolněné. Zavřete oči a s otevřenými ústy dýchejte hluboce a rychle do první čakry. Stejně jako dech nechejte i vaši pozornost v oblasti pánve, tam, kde je umístěná první čakra.
Dávejte stejný důraz na nádech a výdech. Nenuťte váš dech; dýchejte podle rytmu, který je pro vás pohodlný a dovolte si uvědomění pocitů a vjemů v každé čakře.
Dýchejte do první čakry dokud neuslyšíte zvonek, který naznačuje začátek dýchaní do druhé čakry. Pokaždé když uslyšíte zvonek přejděte s dýcháním nahoru do další čakry. Jak postupujete s dýcháním nahoru z jedné čakry do druhé vaše dýchaní se stává rychlejší a jemnější. Nahoře, v sedmé čakře, je asi dvakrát tak rychlé jako bylo v první. Během dýchaní pomáhá zatřást svým tělem, podsadit nebo otočit pánev a jakkoliv pohybovat rukama, ale nohy nechejte stát na jednom místě.
Dovolte aby vaše nohy, kolena, kyčle a jiné klouby se staly jako pružiny tak, že když jednou dáte tělu a dechu impuls, pak pohyb bez úsilí pokračuje. Nechejte vaše vědomí s pocity v čakrach, ne s dechem ani s pohybem.
Po dýchání v sedmé čakře uslyšíte tři krát zvonek. To je signál k tomu, abyste otočili dech a vědomí a spadli zpět přes každou čakru.
Jak padá váš dech od jedné čakry ke druhé, dovolte mu zpomalit. Nechejte energii ztéct ze sedmé čakry tak aby prošla celým spektrem energii čaker odshora dolu, jako sedm barev splývají do duhy. Toto sestupující dýchání trvá kolem dvou minut a je na vás, jak dlouho budete dýchat do každé čakry.
Po skončení této sekvenci zůstaňte na chvíli tiše předtím než začne další. Tato sekvence dýchaní nahoru a dolu se opakuje tři krát a trvá celkem 45 minut.
Pokud ze začátku necítíte energii vašich čaker, pak jenom dýchejte do oblastí jejích umístění. Pamatujte si, abyste netlačili dech ale jenom dovolili, aby dech a pohyb těla byly jako most a přenesly vás k pocitům a kvalitě energii jednotlivých čaker. Citlivým k různé kvalitě energii čaker se nestanete skrze vynucení, ale skrze vědomí a trpělivost.

Druhá fáze: 15 minut ticha


Po třetí posloupnosti dýchaní se tiše posaďte se zavřenými očima. Jak se posadíte, pak se na nic nesoustřeďujte a zůstaňte svědkem všeho co se děje, nic nehodnoťte.

Vipassana

30. dubna 2009 v 15:50 | *L*

Vipassana


Vipassana je meditací, která udělala více osvícených lidí než jakákoli jiná, protože je samotnou esencí. Všechny ostatní meditace mají stejnou esenci, ale v různých formách; je k nim přidáno také něco neesenciálního. Ale Vipassana je čistá esence. Nemůžete z ní nic vypustit a nemůžete k ní nic přidat, abyste ji vylepšili.
Vipassana je tak jednoduchá věc, že ji může dělat i malé dítě. Ve skutečnosti to nejmenší dítě ji může dělat lépe než vy, protože jeho mysl ještě není naplněna smetím, je ještě čisté a nevinné.
Vipassana se může dělat třemi různými způsoby - můžete si vybrat, který vám nejvíce vyhovuje. První je: bdělost vaší činnosti, vašeho těla, vaší mysli, vašeho srdce. Když se procházíte, měli byste jít s bdělostí. Když pohybujete rukou, měli byste jí pohybovat s bdělostí a dokonale vědět, že pohybujete rukou. Můžete jí pohybovat bez jakéhokoliv vědomí jako mechanickou věcí ..... jste na ranní procházce; můžete se procházet bez toho, aniž byste si byli vědomi svých chodidel.
Všímejte si pohybů svého těla. Když jíte, všímejte si pohybů, které jsou potřebné pro jezení. Při sprchování si všímejte chladu, který k vám přichází, vody padající na vás a obrovské radosti z toho ? pouze si všímejte. To se nemůže stát v nevědomém stavu.
A stejné to je s vaší myslí. Ať jakákoli myšlenka projde na obrazovce vaší mysli, buďte pouze pozorovatelem. Ať jakákoli emoce projde na obrazovce vašeho srdce, zůstaňte pouze svědkem, nezapojujte se, neidentifikujte se, nehodnoťte, co je dobré, co je špatné; toto není částí vaší meditace.
Druhý způsob je: dýchání, uvědomovat si dech. Při nádechu se vaše břicho začíná zvedat a při výdechu se vaše břicho začíná znovu usazovat. Takže druhá metoda je být si vědom břicha: jeho zvedání a klesání. Pouze samotné uvědomění, jak se břicho zvedá a klesá... a břicho je velmi blízko životních zdrojů, protože dítě je spojeno s matčiným životem skrze pupík. Za pupíkem je jeho zdroj života. Takže když se břicho zvedá, je to skutečně životní energie, pramen života, který stoupá a klesá s každým dechem. To také není těžké a možná je to ještě lehčí, protože to je jednoduchá technika.
Při prvním způsobu si musíte být vědomi těla, musíte si být vědomi mysli, musíte si být vědomi vašich emocí, nálad. Takže to má tři kroky. Druhý způsob má jeden krok: pouze břicho pohybující se nahoru a dolů. A výsledek je stejný. Jak se více stáváte vědomi svého břicha, mysl se ztiší, srdce se ztiší, nálady zmizí.
A třetí způsob je: být si vědom dechu při vstupu, kdy dech vstupuje vašimi nosními dírkami. Pociťte to na tomto extrému - opačném pólu břicha - pociťte to v nose. Nádech vstupující dovnitř přináší nosním dírkám určitý chlad. Pak výdech vycházející ven... nádech vstupující dovnitř, výdech vystupující ven...
Tak je to také možné. Tento způsob je lehčí pro muže, než pro ženy. Žena si je více vědoma svého břicha. Většina mužů ani nedýchá tak hluboko do břicha. Kvůli špatnému druhu atletiky, převládajícímu ve světě, se jejich hruď zvedá a klesá. Určitě to vytváří pěknější tvar těla, když máte širokou hruď a skoro neexistující břicho. Muž se rozhodl dýchat pouze nahoře do hrudi, hruď se pak stává větší a větší a břicho se stahuje. To mu připadá atletičtější. V celém světě, s výjimkou Japonska, všichni atleti a jejích trenéři zdůrazňují dýchaní do plic, rozšíření hrudi a vtahování břicha. Ideálem je lev s velkou hrudí a velmi malým břichem. Takže buď jako lev; to se stalo pravidlem pro gymnasty a lidi, kteří pracují se svým tělem. Japonsko je jedinou výjimkou, kde se nestarají o to, aby byl hrudník široký a břicho vtažené. Vtáhnout břicho vyžaduje určitou disciplínu, a to není přirozené.
Japonsko zvolilo přirozenou cestu, proto vás překvapí japonská soška Budhy. To je způsob, jak můžete okamžitě poznat, zda soška je japonská nebo indická. Indická soška Gautama Budhy má velmi atletické tělo; břicho je velmi malé a hruď je velmi široká. Japonský Budha je úplně jiný; jeho hruď je skoro tichá, protože dýchá z břicha, jeho břicho je větší. Nevypadá to moc dobře, protože tato ve světě rozšířená idea je velmi stará, ale dýchaní z břicha je přirozenější a uvolněnější. Stává se to v noci, když spíte; nedýcháte z hrudi, ale z břicha. Proto je noc takovou zkušeností uvolnění. Ráno po spánku se cítíte tak čerstvě, tak mladě, protože celou noc jste dýchali přirozeně, byli jste v Japonsku!
To jsou dva body: pokud máte strach, že dýchání z břicha a pozornost k jeho pohybu nahoru a dolů pokazí vaší atletickou formu... muži mohou mít větší zájem o atletickou formu, pak pro ně bude lehčí pozorovat oblast nosních dírek, kde vchází dech. Pozorujte a při výdechu - zase pozorujte.
To jsou ty tři způsoby. Každý je dobrý. A když chcete použít dva způsoby najednou, můžete použít dva způsoby najednou; pak se úsilí stane intenzivnější. Když chcete použít všechny tři způsoby najednou, můžete použít všechny tři způsoby najednou. Pak budou možnosti rychlejší. Ale to vše záleží na vás, co se bude cítit lehčí.
Pamatujte si: lehce znamená správně.
Jak se meditace ustálí a mysl se ztiší, ego zmizí. Budete tady, ale nebude zde žádný pocit "já". Pak jsou dveře otevřené.
Pouze počkejte s milující touhou, s vítáním v srdci pro tento velký okamžik ? největší okamžik v životě každého člověka - osvícení. Přijde... určitě přijde. Nikdy se nezdrželo ani na jediný okamžik. Jakmile jste jednou správně naladěni, nečekaně to ve vás vybouchne, transformuje vás to. Starý člověk je mrtev a nový přichází.

Sezení


Najděte si dostatečně pohodlnou a bdělou polohu pro 40 až 60 minut sezení. Záda a hlava mají být rovné, oči zavřené a dech normální. Zůstaňte co nejklidnější, bez pohybu, polohu změňte jen tehdy, je-li to skutečně nutné. Základním cílem během sezení je pozorování břicha trochu nad pupíkem, jak při nádechu a výdechu jde nahoru a dolů. Toto není technika na koncentraci, takže během pozorování dechu mnoho jiných věcí odvede vaši pozornost.
Ve Vipassaně nic není rušením, proto když cokoliv přijde, přestaňte pozorovat dech a věnujte tomu pozornost, dokud není možno se zase vrátit zpátky k dechu. Mohou to být myšlenky, pocity, hodnocení, tělesné vjemy, dojmy z vnějšího světa, atp.
Důležitý je proces pozorování, ne až tak to, co pozorujete. Proto si pamatujte - s ničím z toho, co přichází, se neidentifikujte. Na otázky a problémy se můžete dívat jako na mystéria a užít si je.

Chůze ve Vipassaně


To je pomalá obyčejná chůze, založená na uvědomění si chodidel a toho, jak se dotýkají země. Můžete chodit v kruhu nebo 10 až 15 kroků dopředu a zpět, uvnitř nebo ven z místnosti. Oči se dívají dolů, několik kroků dopředu. Během chůze by pozornost měla být zaměřena na kontakt každého chodidla, jak se dotýká země.
Pokud se objeví jiné věci, přestaňte věnovat pozornost chodidlům, všimněte si, co jiného odvedlo vaši pozornost a vraťte se zpátky k chodidlům. Je to stejná technika jako při sezení, ale pozoruje se odlišný základní objekt. Můžete chodit 20 až 30 minut.

 
 

Reklama